Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of verkoop van diensten zoals aangeboden via de website www.obladi.nl, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Overeenkomst

 • Een overeenkomst komt tot stand via verkoop op afstand.
 • Obladi behoudt zich het recht voor om orders te weigeren. In geval van weigering bericht Obladi de klant hierover schriftelijk per email binnen zeven werkdagen na het plaatsen van de order.
 • Obladi aanvaardt een order pas door de order per email aan de klant te bevestigen nadat het reserveringsformulier op de website volledig is ingevuld en de betaling volledig is verwerkt en goedgekeurd. De bevestigingsmail bevat een factuur als deelnamebewijs en als bewijs van reservering.
 • Voor of bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt de klant die de boeking verricht alle – voor de activiteit – relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere deelnemers. In het bijzonder indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de klant of andere deelnemers tijdens de activiteit. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de klant of deelnemer van deelname wordt uitgesloten door Obladi of de betreffende uitvoerder.

 

Financieel

 • Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt en inclusief BTW.
 • Obladi is niet gehouden aan onjuiste prijsvermeldingen en andere onjuistheden de webwinkel op de Obladi website, in publicaties, de orderbevestiging, het deelnamebewijs, de facturen of in andere bescheiden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dan wel had kunnen begrijpen dat sprake is geweest van een kennelijke vergissing of schrijffout.
 • Betaling geschiedt via iDeal, creditcard of overboeking.

 

Annulering

 • Annulering of herroeping door de klant is niet mogelijk. Restitutie van betaalde bedragen vindt niet plaats. De klant kan de reservering wel overdragen aan een andere persoon die hem of haar vervangt op vertoon van het deelnamebewijs of een verzoek doen om op een ander tijdstip deel te nemen.
 • Obladi heeft het recht de dienst te allen tijde te annuleren onder mededeling van de redenen daartoe aan de klant. Annulering door Obladi kan onder meer (niet limitatief) gelegen zijn in te weinig aanmeldingen, weersomstandigheden, andere gevaren en (beperkte) beschikbaarheid van uitvoerders.
 • Bij annulering door Obladi heeft klant de keuze om – een eventueel – voorstel om op een andere datum deel te nemen te accepteren of vindt restitutie plaats van de reeds betaalde bedragen op hetzelfde rekeningnummer als waarvan de betaling(en) gedaan is.

 

Uitvoering

 • De klant meldt zich bij aankomst op het tijdstip en op de plaats zoals overeengekomen en aangegeven is vooraf per e-mail en toont de factuur als deelnamebewijs aan de uitvoerder ter plaatse.
 • Bij te late aankomst van de Klant van meer dan 15 minuten kan de uitvoerder beslissen met de uitvoering van de overeengekomen dienst te beginnen zonder deze klant(en) en zonder dat enig recht op restitutie van betaalde bedragen plaatsvindt.
 • De klant is gehouden de aanwijzingen van de uitvoerder direct en exact op te volgen.
 • De duur van de Dienst kan afwijken van de op de website, deelnamebewijs of overige vooraf verstrekte informatie en kan mede afhankelijk van weersomstandigheden, gebeurtenissen ter plaatse en groepssamenstelling worden ingekort of verlengd door de uitvoerder.
 • De omgeving of locatie waarin en/of een route waarlangs de overeengekomen dienst plaatsvindt kan afwijken van de op de website, het deelnamebewijs of op overige wijze vooraf verstrekte informatie. In een zodanig geval geldt de dienst als verricht conform de overeenkomst, vindt geen restitutie plaats van betaalde bedragen en ontstaat geen recht op herhaling van de dienst in/langs de aanvankelijk genoemde omgeving, locatie of route.

 

Aansprakelijkheid

 • Obladi spant zich in om de dienst zoveel mogelijk volgens de specificaties van overeenkomst uit te (laten) voeren. Indien (de uitvoering van) de dienst niet aan de verwachting van de Klant voldoet, vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde bedragen.
 • Deelname aan de dienst en het eventuele gebruik van materialen, geschiedt op eigen risico van de klant. Obladi en haar uitvoerders zijn niet aansprakelijk voor schade die de klant gedurende de uitvoering van de dienst lijdt, behoudens schade die het directe gevolg is van het opvolgen door de klant van aanwijzingen van de uitvoerder, maar niet te wijten is aan onbekwaam en/of nalatig handelen van klant.

 

Ontbinding

 • Obladi en haar uitvoerder zijn bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig of tijdig nakomt.
  b. de door klant aan Obladi verstrekte gegevens niet overeen blijken te stemmen met de daadwerkelijke situatie.
  c. De klant de aanwijzingen van de uitvoerder niet opvolgt tijdens de activiteit.
  d. De klant door de uitvoerder lichamelijk of psychisch niet in staat wordt bevonden om veilig deel te nemen aan de activiteit of een (veiligheids)risico zou kunnen opleveren voor andere deelnemers.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Obladi op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Obladi de nakoming van verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

 

 

Overmacht

 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden door een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 • Indien een tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting het gevolg is van overmacht aan de zijde van een der partijen kan de andere partij de overeenkomst ontbinden. De partij die zich op overmacht beroept, is in dat geval op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de schade van de ander indien en voor zover zij in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

 

Klachten

 • Indien de klant een klacht heeft omtrent de dienst kan de klant per e-mail een klacht indienen.
 • De klant dient de klacht uiterlijk binnen 14 dagen bij Obladi in te dienen na het plaatsvinden van de dienst.
 • Obladi behandelt alle klachten vertrouwelijk.
 • Indien de klant volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal Obladi de klacht van de Klant niet in behandeling nemen. Pas wanneer Obladi de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling genomen worden.
 • De beleving van een dienst is persoonlijk en heeft te maken met eigen voorkeuren, smaak en perceptie. Indien de klant een klacht indient waarbij aan wordt gegeven dat de klant de dienst niet leuk heeft gevonden, wordt dit als een persoonlijke voorkeur beschouwd en niet als een klacht.
 • Obladi zal ernaar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen.

 

Eigendom

 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Obladi geleverde Diensten en de daarbij verstrekte materialen, zoals tekst-, film- en fotorechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis, databankrechten e.d. uitsluitend bij Obladi en/of haar uitvoerders en leveranciers.

 

Privacy

 • Obladi verzamelt, gebruikt en verzendt de persoonsgegevens die betrekking hebben op de klant in overeenstemming met de geldende nationale en Europese wet- en regelgeving.
 • Obladi respecteert de privacy van de klant en is de enige eigenaar van de informatie die via de website van Obladi wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. De door klant verstrekte informatie wordt niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan vermeld in de privacyverklaring op de website.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen tussen Obladi en de klant is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Klant aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Eventuele geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.